1.АНАЛІЗ РОБОТИ

дошкільного навчального закладу (ясла-садок)

16 «Дружба» комбінованого типу

за 2016—2017 навчальний рік

Дошкільний заклад діє згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами України, «Про дошкільну освіту», «Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні», «Про дорожній рух», «Про охорону дитинства», «Про пожежну без­пеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічних норм», постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.03 р. № 1380 «Про ліцензування освітніх послуг», Концепцією дошкільного виховання в Україні, Статутом дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 16 «Дружба» комбінованого типу, «Колективним договором між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом», Правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями, «Положенням про порядок здійснення інноваційної діяльності», Інструктивно-методичним листом «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі», програмами «Дитина» та «Впевнений старт»

У дошкільному закладі протягом 2016-2017 н.р. функціонувало 8 груп. Порівняно з 2015-2016 н. р. кількість груп не змінилась. Наповнюваність груп залишається сталою. Режим перебування дітей не змінився. Із 8 груп — 1група з 12-годинним перебуванням дітей, 1 група (логопедична)- 10-годинним перебуванням дітей, 6 груп —10,5-годинним перебуванням дітей

Кількість педагогічних працівників залишилася сталою (всього 24 педагога, з повною вищою освітою-20 осіб, базовою -4 особи)

Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педа­гогічних працівників свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал, а саме:

-9 тар.р-1 особа,

-10 тар.р.-1особа,

-11 тар.р-2 особи,

-спеціалісти-10 осіб,

-ІІ кваліф кат.-3 особи,

- І кваліф кат.-4 особи,

вища квал.кат-2 особи.

 

 

Діаграма рівня кваліфікації педагогів

 

 


 


 

Плинності кадрів у 2016-2017 н.р. не було.

Курсову перепідготовку, відповідно до плану, пройшли 100 % педагогів, які атестувались.

У 2016-20 17 н. р. вихователю групи № 1 Філіній С.О. встановлено 11 тарифний розряд, вихователю групи № 3 Бойко О.В. підтверджено категорію спеціаліст, практичному психологу Чуйковій О.В встановлено ІІ кваліфікаційну категорію вчителю-логопеду Максименко Н.В. встановлено І кваліфікаційну категорію, вихователю логопедичної групи № 4 Атаманенко В.І. та вихователю-методисту Полонській Т.П. встановлено вищу кваліфікаційну категорію за результатами атестації. Атестація педагогічних працівників проводилася згідно з перспективним планом відпо­відно до Типового положення про атестацію та на підставі наказів керівника закладу.

Усі педагоги систематично працюють над вдосконаленням своєї фахової майстерності: проведені майстер-класи та заняття з елементами тренінгів:

-майстер-клас «У здоровому тілі-здоровий дух!» (вересень 2016 р) проводила інструктор з фізкультуриЛімаренко О.Г.

заняття з елементами тренінгу «Формування виразності мови через ігрову діяльність» (листопад 2016 р) проводила вихователь-методист Полонська Т.П.

-заняття з елементами тренінгу «Психологічне почуття вихователя» (січень 2017 р) проводила практичний психолог Чуйкова О.В.

заняття з елементами тренінгу «Формування творчих здібностей педагога» (лютий 2017 р) проводилавихователь-методист Полонська Т.П.

Також вихователі відвідують постійно діючі семінари:

-семінар «Від мовленнєвої майстерності педагога до мовленнєвої компетентності дитини» (вересень 2016 р) проводила вихователь-методист Полонська Т.П.

-семінар «Вирішення конфліктів» (жовтень 2016 р)

-теоретично-практичний семінар «Мистецтво взаємодії з батьками» (вересень, грудень 2016 р, березень 2017 р.) проводили практичний психолог Чуйкова О.В. та вихователь-методист Полонська Т.П.

На жаль, за браком часу, не був проведений семінар інструктора з фізкультури Лімаренко О.Г.для педагогів «Спортивні ігри і вправи-ефективний засіб фізичного виховання дошкільників», який бувзапланований на травень 2017 р.

Вихователі брали участь у розробці й використанні інновацій, а саме:

-вихователь логопедичної групи № 4 Атаманенко В.І. презентувала методичку «Математична казка» (жовтень 2016 р.)

- листопаді 2016 року був підготовлений і проведений «Ярмарок педагогічних ідей», де педагоги презентували ігри на розвиток мовлення дітей.

Як результат інноваційних доробок вихователів — підвищення якості освітньої роботи й розвитку дошкільників.

Про це свідчить проведене в кінці навчального року тестування знань дітей: збільшення показників високого та середнього рівня на 9 % і зменшення низького на 2 % . Простежується зростання якості фізкультурно-оздоровчої роботи за раху­нок організації гуртка «Школа бейсбола», проведення нестан­дартних, фізкультурних занять з використан­ням оздоровчих методик. У режимі дня обов'язковими є: дихальна гімнастика, ранкова гімнастика та гімнастика пробудження, виконання вправ на профілактику пору­шень постави, плоскостопості.

Також спостерігається покращення якості роботи з екологічного, валеологічного, художньо-естетичного виховання.

Так вихованці старшої групи № 3 та середньої №9, у конкурсі «Кіровоградські зірочки» у номінації«Танцювальний вернісаж» вибороли І почесне місце із хореографічною композицією «Дивна квітка», а вихованці груп № 3, 4, 9 у номінації «Вокальний гурт» вибороли почесне ІІ місце із піснею «Зайченя». Це кропітка праця музичних керівників Лісун О.С. та Голіченко Н.А. та наших найобдарованіших дітей.

Упроваджується в педагогічну практику роботи методика ТРВЗ (за М Яценко) та використання схем-символів у навчанні дітей розповіданню (за Л.Копиловою).

Протягом навчального року педагогічний колектив продовжував вивчення та впровадження провідних педагогічних ідей та поглядів видатних педагогів В.О.Сухомлинського та С.Русової в роботу з дошкільниками. З цією метою для вихователів були проведені педагогічне читання «Морально-етичне виховання через казки В.О.Сухомлинського».

Анкетування щодо виявлення результатів діяльності педагогів з оновлення змісту освітнього процесу засвідчило такий рівень потенційних можливостей: 70 % педагогів працюють над зміною змісту освіти і його дидактичним забезпеченням, решта (30 %) сти­каються з труднощами й тому частково виконують завдання вище окресленого напрямку;

20 % вихователів мають первинну обізнаність щодо новітніх технологій; 80 % педагогів прагнуть удо­сконалити рівень своїх умінь і теоретичних знань; 65 % вихователів приділяють достатню увагу індивідуальній роботі з дітьми й моти­вації досягнень вихованців; 60 % працюють над вивченням певної проблеми.

Вихователями груп раннього віку виготовлені дидактичні матеріали для батьків з питань узгодження дій родини й педаго­гічних працівників, щодо зміцнення здоров'я дітей, покращення адаптації малят до умов ясел-садка.

Розроблено комплексний підхід до оздоровлення дітей, а саме у системі формування культури здоров'я, нестандартний підхід до організації вихов­ного процесу дітей за блочною системою тематичних тижнів.

Систематично проводиться моніторинг основних показників розвитку дітей. Результати фіксуються у «Листах здоров'я». Постійно проводиться медико-педагогічний контроль. За необхідністю виконується корекційно-відновлювальна робота з дітьми. Проводиться екологічне вихо­вання дітей з урахуванням взаємовпливу різних екосистем, біо- та соціоекології, гуманного ставлення до довкілля, тобто досягнення рівноваги й гармонії між людиною та соціоприродним середо­вищем її перебування, що забезпечує соціальне, духовне форму­вання особистості.

З метою вирішення основних завдань проведено 80 % із запла­нованих заходів (минулого навчального року — 70 %), не виконано 14% і виконано частково-6%. Вони були реальні, розраховані на можливості педагогічного колек­тиву, забезпечували взаємодію адміністрації й педагогів. Резуль­тати анкетування педагогів засвідчили, що у порівнянні з минулим роком дієвість роботи педагогічної ради забезпечувалася за рахунок проведення її в інтерактивних формах, толерантному спілкуванні, колективному виробленні рішення педради, контролю за його виконанням.

Рішення п`яти засідань педрад виконані на 70 %.

На педагогічних годинах, нарадах при завідувачі розгляда­лися питання якісної підготовки прогулянок, дотримання рухо­вого режиму, принципу демократичного, правового, трудового виховання дітей, розвитку духовності, підвищенню самооцінки у дошкільнят, питання безпеки дітей та працівників закладу.

Організаторська робота проходила оперативно у зв'язку з упровадженням взаємоконтролю, порівняльного аналізу діяль­ності всіх ланок дитячого закладу.

Заслуговують на увагу планомірне, системне проведення інтегрованих, інтерактивних занять.

Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони мали науково-методичний і пізнавальний характер, були спрямовані на усунення недоліків, допущенних в питаннях організації навчально-виховного процесу. Найбільш вдало пройшли відкриті заходи, які провели вихователі середньої групи № 9 Ярова Р.П. та Бойко І.П. (заняття з граматичної правильності мовлення дітей середнього дошкільного віку «На день народження Зайчика» та заняття з художньої літератури і декоративного малювання «Український рушничок» (листопад 2016р). Вдалими були заняття, які провели вихователі старшої логопедичної групи Атаманенко В.І. «Влаштуємо для Ялинки свято» (грудень 2016 р.) та Бабенко В.Б. «Бабуся Федора в гостях у дітей» (березень 2017р.). Запам`яталося вихователям закладу і відкриті заняття, які провели вихователь групи дітей молодшого віку № 1 Філіна С.О. (заняття з малювання «Рукавичка» (січень 2017 р), вихователь групи № 3дітей старшого віку Бойко О.В. (заняття з навчання елементів грамоти «Дивосвіт транспорту» (січень 2017 р), вихователь групи дітей молодшого віку № 2 Копєйкіна Т.В. (інтегроване заняття з ознайомлення з природним довкіллям та образотворчої діяльності «Подаруємо шубку Лисичці» (лютий 2017р.)

Вихователем-методистом (Полонською Т.П.), практичним психологом Чуйковою О.В., музичними керівниками Голіченко Н.А. та Лісун О.С. проводились консультації з питань гармонії інтелекту та здоров'я дошкільнят.

Річний план освітньо-виховної роботи складався відповідно до перспективного плану роботи закладу, де знайшли відображення найголовніші питання розвитку мовлення, творчих здібностей, патріотичного та морального виховання дітей дошкільного віку.

Упродовж року завдання закладу визначалися на підставі аналізу та результатів освітньої діяльності колективу з урахуванням рівня педмайстерності педагогів, чітко визначених змісту, мети, основних напрямків діяльності педагогічного закладу. На жаль, за браком часу та заходами карантину, не було проведено «Тиждень педагогічної майстерності» (був запланований на лютий 2017 р)

Річний план координує діяльність педагогічного колективу по розв'язанню освітніх завдань, затверджується, розглядається на педагогічній раді. На його виконання складається перспективний та календарний план. Структура річного плану навчально-виховної роботи відповідає законодавчим вимогам й охоплює всі напрямки роботи закладу. При визначенні основних завдань на рік адміністрація аналізує аналітичні матеріали, враховуються досвід педагогічних працівників, їх кваліфікацію, можливості, творчі здібності.

Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який координує роботу всіх служб нака­зами різного характеру. Переважна більшість з них — кадрові — 37 %, організаційного та іншого характеру — 21 %, за підсумками педагогічної діяльності — 15 %, на виконання законодавчих та нормативних документів — 27 %. Книги кадрових наказів і наказів з основної діяльності ведуться окремо. Розробка заходів щодо виконання рішень нормативних та інших документів ведеться своєчасно. На основі аналізу навчально-виховної роботи визначаються проблемні завдання колективу, формулюється тема педагогічної ради.

За результатами вивчення освітньо-виховного процесу фор­мулюються висновки, складаються пропозиції. Вивчення стану навчально-виховної діяльності, результативності роботи педагогічного колективу здійснюється за допомогою різних видів контролю, а саме:

 • спостереження за діяльністю педагогів — 50%;

 • анкетування педагогів та батьків — 15 %;

 • аналізу відкритих занять — 15 %;

 • аналізу стану здоров'я дітей — 20 %.

Ознайомлення працівників дошкільного закладу з директивними документами щодо охорони праці носять системний характер.

Адміністрацією, педагогічним колективом проводилася певна робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму учасників навчально-виховного процесу, у плані роботи за минулий навчальний рік (як і в попередніх) планується робота зі створення безпечних умов праці, розроблені заходи щодо попередження дитя­чого травматизму. Усі ці питання розглядалися на нарадах протя­гом 2016-2017 н. р. Особливо багато уваги приділялося заходам з ознайомлення вихованців та працівників з правилами поводження з незнайомими людьми та заходам, щодо безпечної поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів

Достатня якість дошкільної освіти свідчить про раціональну організацію режиму життя дітей, чергування навчальної з іншими видами розвивальної діяльності.

Окреслилась позитивна динаміка щодо готовності дітей до школи. Проаналізувавши виконання річного плану за 2016-2017 навчальний рік було виявлено, що невиконані деякі заплановані заходи, а саме: не проведено семінар для педагогів «Спортивні ігри і вправи-ефективний засіб фізичного виховання дошкільників» (травень 2017 р.), також вихователями груп № 5,10 та частково групи № 2, 6 і вчителем-логопедом не проведені заплановані покази відкритих заходів, також не проведений «Тиждень педагогічної майстерності»

Результативність роботи з батьками

У яслах-садку вихователями всіх вікових груп проводиться робота з сім'єю відповідно до умов життя, складу сім'ї, психоло­гічного клімату. Практикуються тематичні консультації, бесіди, групові батьківські збори, розваги.

Анкетування батьків свідчить про такі результати роботи ясел-садка в співпраці з сім'ями вихованців: більшість батьків (70 %) зазначають, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному настрої; батьки (87 %) задоволені педагогами, які працюють з дітьми, і їхнім ставленням до дітей; 69 % членів сімей вихованців із задоволенням та інтересом спілкуються з педагогами ДНЗ, умови, створені для розвитку на­вчання й виховання дітей оцінюють позитивно.

В усіх вікових групах систематизовано матеріали з питань формування здорового способу життя дітей та їх батьків, у дитя­чих роздягальнях та коридорах закладу облаштовані куточки довірливого спілкування з батьками, постійно поновлюється інформація на стендах «Розмова з батьками».

Робота з батьками проводилася на належному рівні. Вихователями та адміністрацією закладу проводилися, як традиційні так і нетрадиційні види роботи. Особливе задоволення для дітей та батьків принесли виставки робіт з квітів та овочів «Осінній вернісаж» (жовтень 2016 р.) та «Великодня писанка» (квітень 2017 р.) музично-спортивні розваги за участю батьків та дітей, а саме: «Мій дзвінкий, веселий м`яч » (лютий 2017р гр № 3); «День доброти», (проведений у грудні 2016 р). «Тиждень сім`ї та родинних звичаїв» (лютий 2017 р) «Вишиваночка моя» травень 2017р. та інші.

Також батьки приймали активну участь у підготовці до свят та розваг. А саме: -допомогали у підготовці костюмів та атрибутів:

-надавали спонсорську допомогу для облаштуванн груп та приміщень садочка:

-допомагали у облаштуванні майданчиків.

 

Характеристика фізкультурно-оздоровчої роботи

Фізкультурно-оздоровча робота проводиться на достатньому рівні. Про це свідчить тестування дітей старших груп. Показники покра­щилися до 76 % порівняно з минулим навчальним роком.

Якість оволодіння дітьми старшого дошкільного віку основ­ними рухами, порівняно з попереднім 2015-2016 н. р., підвищилась:

 • біг: середній показник високого рівня — на 29 %, середній показник достатнього рівня — на 23 %;

 • ходьба: середній показник високого рівня — на 17 % , середній показник достатнього рівня — на 12 %;

 • рівновага: показники високого рівня збільшились на 38 %;

 • стрибки: показники високого рівня збільшились на 46 %;

 • лазіння: показники високого рівня вище на 43 %, ніж поперед­нього року.

Систему фізкультурних занять доповнюють спортивні масові заходи: минулого навчального року — Малі Олімпійські ігри (вересень 2016 р.) та «Зимові забави» (січень 2017 р.).

Фізкультурні дозвілля проводяться двічі на місяць. Тематика їх досить різноманітна: «Де козаки, там і слава», «Як козаки з мушкетерами змагались» «Разом весело нам грати», «Подорож українськими казками», «Як звірята зимують», «Веселі естафети», «Мандрівка на острів скарбів», «Весна у лісі» та ін.

Спортивні заходи дають змогу закріпити знання дошкільнят про рідний край, про його історичне минуле, виховати любов до українського народу та його звичаїв («Де козаки, там і слава»«Подорож українськими казками», «Як козаки з мушкетерами змагались», «Вишиваночка моя»)

Окрема увага приділяється поєднанню фізкультурного напрямку з валеологічним: розваги «Малі Олімпійські ігри», «Зимові забави», «Здоровим будь!». На таких розвагах формуються у дітей життєво важливі вміння й навички, отримуються знання з гігієни, фізичної культури.

Спостереження за проведенням ранкової гімнастики засвідчили, що інструктор з фізкультури та педагоги розвивають у дітей рухові навички, які дозволяють виконувати вправи з найменшою затратою енергії. Під час фізкультурних занять відводиться достатньо часу для бігу, лазінню, підлізанню, метанню, виконанню вправ, що спри­яють розвитку рівноваги.

Чільне місце в забезпеченні достатньої рухової активності малюків посіли прогулянки.

Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоров'я та профілактиці захворювань, у системі здійснюється огляд дітей лікарями-спеціалістами, про що свідчать записи у дитячих справах. Медпрацівниками ведеться облік та аналіз захворюваності.

За станом здоров’я до основної медичної групи було віднесено 149 вихованців (92,5%), спеціальної – 16 дітей (7,5%). На диспансерному обліку в цьому році знаходилося 20 дошкільників.

В цілому рівень захворюваності за 2016-2017 н.р. у порівнянні з 2015-2016 н.р. знизився на 3%

Річний план за 2016-2017 н. р. був реальним, дозволив досягти поставлених цілей. Виконаний на 80 %. Проте в організації освітньо-виховного процесу в 2016-2017 навчальному році зали­шаються нерозв'язаними такі питання:

у плануванні освітньо-виховної роботи вихователями:

- не завжди простежується система планування ігрових технологій, їх різноманітність, використання ігрових засобів в процесі навчальної діяльності дітей;

- ще досить слабким залишається розвиток дрібної моторики дітей раннього віку, розвинути яку допоможуть маніпулятивні осередки, водні ігри та ігри з піском;

-вихователями старших груп не планується конструювання із природного та покидькового матеріалів, дуже мало планується роботи з економічного виховання старших дошкільників;

- незначне місце в плані методичної роботи приділено питанням самоаналізу особистої діяльності педагогів;

- недостатньо запроваджується педагогами особистісно - орієнтованих педагогічних інновацій у практику роботи з дітьми;

- не завжди простежується система планування пошукової діяльності і творчих завдань;

- не приділяється достатньо уваги плануванню тематичних фізкультурних занять на свіжому повітрі, пішохідні переходи плануються формально, немає цікавих сюжетів, не дотримується у часі руховий режим;

- не всі педагоги провели заплановані річним планом роботи відкриті заняття;

-потребують доробки питання інтеграції розвитку мовлення з іншими видами діяльності;

 • вдосконалення контролю за формами організації роботи з дітьми та плануванням навчально-виховним процесом (усі вікові групи);

 • потребує вдосконалення диференційований підхід до прове­дення організованих занять, дидактичних ігор за рівнями пізна­вального розвитку, що забезпечиться розробкою трирівневого програмового змісту занять та дидактичних ігор за високим, середнім та низьким рівнем розвитку дошкільників.

 •